Podstawowe warunki połowu ryb - rzeka

1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich oraz innych wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Tarnowie, zgodnie z wykazem wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb stanowiącym integralną część zezwolenia, po wniesieniu odpowiednich składek przyjętych uchwałą Zarządu Okręgu PZW w Tarnowie Nr 8 z dnia 20.11.2013r.
2. Dowodem wniesienia składek, o których mowa w pkt.1 są znaki składek trwale umieszczone w legitymacji członkowskiej PZW.
3. Zezwolenie zabezpieczone hologramem ważne jest wraz z legitymacją członkowską PZW.
4. Zezwolenie niniejsze obejmuje również prawo do dokonywania amatorskiego połowu ryb w części obwodów rybackich użytkowanych przez Okręgi PZW w Krakowie zgodnie z załączonym wykazem.
5. Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje:
* Ustawa o rybactwie śródlądowym z 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami, oraz przepisy wydane na jej podstawie,
* Zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach rybackich oraz innych wodach udostępnionych do połowu przez Okręg PZW w Tarnowie w 2014 r., wydane na podstawie art.7
ust. 2a ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym, a przyjęte Uchwałą ZO PZW w Tarnowie Nr 13 z dnia 20.11.2013r.
* Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb uchwalony przez Zarząd Główny PZW w Warszawie w sprawach nie uregulowanych w zezwoleniu na amatorski połów ryb.
6. Zarząd Okręgu PZW w Tarnowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w ciągu roku do niniejszego zezwolenia bez prawa do odszkodowania w razie zaistnienia przyczyn od niego niezależnych. Ze zmianami można zapoznać się na stronie www.pzw.org.pl/okreg_tarnow lub w biurze ZO PZW w Tarnowie.
7. Osobie posiadającej zezwolenie na amatorski potów ryb wędką
i naruszającej jego warunki osoby uprawnione do kontroli mogą wpisać do zezwolenia uwagę lub je zatrzymać.
8. Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

PODSTAWOWE WARUNKI DOKONYWANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

§ 1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb na obwodach rybackich oraz innych wodach:
* Rzeka Wisła obwód rybacki nr 4 od ujścia rz. Raby do ujścia rz. Dunajec.
* Rzeka Wisła obwód rybacki nr 5 od ujścia rz. Dunajec do Ujścia rz. Wisłoki.
* Rzeka Biała Tarnowska obwód rybacki nr 2 do ujścia potoku Kąśnianka do ujścia rz. Dunajec.
* Rzeka Raba obwód rybacki nr 5 od ujścia potoku Stradomka do ujścia rz. Wisły.
* Rzeka Dunajec obwód rybacki nr 6 (zbiornik Czchów i rzeka Łososina do wysokości ujścia potoku Białka).
* Rzeka Dunajec obwody rybackie nr 7,8,9 od mostu wiszącego w m. Tropie do ujścia rz. Wisły.
* Rzeka Breń obwód rybacki nr 1 od źródeł do ujścia rz. Wisły.
* Rzeka Uszwica obwód rybacki nr 1 od źródeł do ujścia rz. Wisły.
* Zbiorniki wodne Bobrowniki Wielkie i Olszyny należące do Okręgu PZW Tarnów.
* Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb na części wód Okręgów, które zawarły stosowne porozumienia z Okręgiem Tarnów, tj. Okręg Kraków,
* Okręg Kraków udostępnia: część obwodu rybackiego numer 3 rzeki Wisła od mostu drogowego na rzece Wiśle w Niepołomicach do ujścia rzeki Raby, oraz górski odcinek rzeki Stradomki po wniesieniu składki uzupełniającej na wody Okręgu Kraków.

§ 2. Na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Tarnowie obowiązuje rejestr połowu ryb, tabela nr 1. Rejestr ten musi być prowadzony zgodnie z instrukcją prowadzenia rejestru połowu ryb.
§ 3. Niedozwolony jest połów ryb, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy albo tarczy ogonowej nie przekracza wymiaru gospodarczego, który wynosi dla:

1. miętus
30 cm
2. świnka
30 cm
3. sandacz i szczupak  
50 cm

4. Okoń 18 cm

§ 4 Limit dobowy świnka 3 szt.
§ 5. Warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb na odcinku "No kill" w obwodzie rybackim - rzeki Biała Tarnowska numer 2 tj. od granicy m. Łowczówka i Łowczowa do jazu w m. Pleśna:
1. Zakaz zabierania ryb. Ryby po złowieniu mają być niezwłocznie wypuszczone z zachowaniem niezbędnej staranności.
2. Połów w porze dziennej tj. godzinę przed wschodem i godzinę po zachodzie słońca
3. Dopuszczone do połowu są przynęty sztuczne i naturalne roślinne z wyłączeniem sera,
4. Obowiązek stosowania podczas wędkowania haczyków i kotwic bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru,
5. Obowiązek posiadania podbieraka oraz przyrządu do wyhaczania ryb,
6. Zakaz posiadania ryb złowionych na innych odcinkach
§ 6. Zabrania się:
1. Połowu metodą spinningową na rzece Wiśle obwód rybacki numer 4 i 5 tj od ujścia rzeki Raby do ujścia rzeki Wisłoki od 01.01.do 31.03
2. Połowu ryb na rzece Dunajec obwód rybacki numer 6 od zapory w Czchowie 200m w dół od rzeki
3. Zabierania złowionych pstrągów potokowych na odcinku poniżej i powyżej odcinka "No kill" tj. od mostu kolejowego w miejscowości Woźniczna do kładki w miejscowości Łowczów (stalowa kładka dla pieszych). Ww odcinek znajduje sie na rzece Biała Tarnowska.
4. Przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym dłużej niż jedną dobę.
5. Ryby łososiowate oraz lipienie złowione na wszystkich wodach płynących inaczej niż na przynęty sztuczne należy niezwłocznie wypuścić z zachowaniem niezbędnej staranności.
§ 7. Dopuszcza się dokonywanie amatorskiego połowu ryb ze środków pływających na ww. wodach
1. Ww. połów odbywać się ma z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w przepisach o żegludze śródlądowej i przepisów określających zasady korzystania ze środków pływających.
§ 7. Instrukcja prowadzania rejestru połowu ryb:
1. Przed przystąpieniem do połowu ryb należy wypełnić długopisem w rejestrze kolumny; „Data połowu" (dzień i miesiąc) i „nazwę łowiska". Po godzinie 00:00 w przypadku dokonywania dalszego połowu ryb, należy dokonać wpisu nowej daty połowu.
2. Każda ryba z gatunku objętego limitem ilościowym określonym przez Rozporządzenie wydane na podstawie Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. z późniejszymi zmianami, Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb uchwalony przez ZG PZW w Warszawie oraz Zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach rybackich oraz innych wodach udostępnionych do połowu przez Okręg PZW w Tarnowie w 2013 r. po złowieniu i zatrzymaniu musi być niezwłocznie (przed ponownym zarzuceniem wędki do wody) odnotowana w rejestrze połowu w odpowiedniej kolumnie; „Gatunek", „Ilość" i „Długość".
3. Pozostałe, gatunki ryb złowione i zabierane z wód należy po zakończeniu wędkowania wpisać zgodnie z powyższą zasadą, w przypadku większej ilości ryb niż dwie sztuki tego samego gatunku, wystarczy wpisać „Gatunek", „Ilość" i łączną szacunkową wagę.
4. Rubrykę „Szacunkowa waga" należy uzupełnić w miarę możliwości.
5. Wędkarz przy zakupie składki okręgowej na 2015 rok zobowiązany jest zwrócić niniejsze zezwolenie wraz
rejestrem połowu ryb w macierzystym kole. Wędkarz z innego Okręgu zobowiązany jest do zwrotu zezwolenie wraz rejestrem połowu ryb w macierzystym kole lub przesłania go na adres Okręgu PZW w Tarnowie. Zwrot zezwolenia jest warunkiem otrzymania zezwolenia na rok 2014.
6. W przypadku wyczerpania kolumn rejestru połowu ryb należy dopiąć kartkę papieru, na której będzie prowadzona dalsza ewidencja połowów lub pobrać ze strony internetowej www.pzw.org.pl/okreg_tarnow tabelę rejestru połowu ryb.
§ 8. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.

Na rzece Dunajec Obręb Ochronnt nr 14 od proguwodngo w miejscowości 200 m w dół rzeki zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 13 do nimiejszej uchwały. Obręb obowiązuje przez cały rok kalendarzowy.

Obręb ochronny nr 15  miejscowości Otfinów na odcinku 500 m w górę i 500 m  w dół rzeki, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 14 od niniejszej uchwały. Obręb obowiązuje w okresie od 15 listopada do 31 marca każdego roku kalendarzowego. - zabroniany jest połów ryb i inne czynności szkodliwe. Niestosowanie się do tego zakazu jest przestępstwem

Podstawa prawna Rozporządzenie nr 39/05 z dnia 19.08.2005 r. Wojewody małopolskiego

Additional information