Podstawowe warunki połowu ryb - stawy

1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb na zbiornikach pożwirowych użytkowanych przez Okręg PZW Tarnów, zgodnie z załączonym wykazem wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb stanowiącym integralną część zezwolenia, po wniesieniu odpowiednich składek przyjętych uchwałą Zarządu Okręgu PZW Tarnów Nr 8 z dnia 20.11.2013 r.
2. Dowodem wniesienia składek, o których mowa w pkt.1 są znaki składek trwale umieszczone w legitymacji członkowskiej PZW.
3. Zezwolenie zabezpieczone hologramem ważne jest wraz z legitymacją członkowską PZW.
4. Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje:
* Ustawa o rybactwie śródlądowym z 18.04.1985 r. z późniejszymi zmianami, oraz przepisy wydane na jej podstawie,
* Zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach rybackich oraz innych wodach udostępnionych do połowu przez Okręg PZW w Tarnowie w 2013 r., wydane na podstawie art.7 ust. 2a ustawy z dnia 18.04.1985 r. O Rybactwie Śródlądowym, a przyjęte Uchwałą ZO PZW w Tarnowie Nr 13 z dnia 20.11.2013r.
* Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb uchwalony przez Zarząd Główny PZW w Warszawie w sprawach nie uregulowanych w zezwoleniu na amatorski połów ryb.
5. Zarząd Okręgu PZW w Tarnowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian niniejszego zezwolenia. Zmiany magą zostać wprowadzone jedynie uchwałą Zarządu Okręgowego PZW w Tarnowie i wchodzą w zycie w terminie 3 dni od dnia opublikowania ich na stronie internetowej www.pzw.org.pl/okreg_tarnow.

5a. W sytuacji o której mowa w punkcie
6. Osobie posiadającej zezwolenie na amatorski połów ryb wędką i naruszającej jego warunki osoby uprawnione do kontroli mogą wpisać do zezwolenia uwagę a na podstawie uchwał Zarządu Okręgu osoby upoważnione mogą je zatrzymać.

7Uiszczenie opłaty za wydanie Zezwolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem jego postanowień.

8. uiszczenia opłaty za wydanie Zezwolenia jest równoznaczne z wyrażeniem gody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym Zezwoleniu dla celów związanych z działalnością Okręgu PZW w Tarnowie w zakresie administrowania Zezwoleniami na amatorski połów ryb wędk

9. Niniejsze zezwolenie stanowi własność Okręgi PZW w Tarnowie.

10 W miejscach w których wyznaczono miejsca postojowe zakaz wjazdu na tereny zielone.

 

PODSTAWOWE WARUNKI DOKONYWANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

na innych wodach udostępnionych do połowu przez Okręg PZW Tarnów w roku 2014

 

§ 1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb w zbiornikach pożwirowych: Kantoria, Komorów, Niwka, Trzydniaki I Staw.
§ 2. Na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Tarnowie obowiązuje rejestr połowu ryb, tabela nr 1. Rejestr ten musi być prowadzony zgodnie z instrukcją prowadzenia rejestru połowu ryb.
§ 3. Niedozwolony jest połów ryb, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy albo tarczy ogonowej nie przekracza wymiaru gospodarczego, który wynosi dla:
1. karp     35 cm i powyżej 70 cm
2. amur     50 cm i powyżej 80 cm
3. pstrąg tęczowy     30 cm
4. sandacz i szczupak     50 cm i powyżej 80 cm

5. Okoń - 18 cm
§ 4 Każdy wędkarz dokonujący połówu ryb musi posiadać podbierak. Każda ryba z ymienionych gatunków w § 3 musi być wyciągnięta z wody za pomocą podbieraka!
§ 5. Limit dobowy złowionych i zatrzymanych ryb:
1. karp, amur, lin, szczupak, pstrąg tęczowy, sandacz, węgorz- 2 sztuki łącznie, leszcz 5 szt lub 5 kg
§ 5. Zabrania się:

1. Zabierania karpia i amura od 15.10 dp 31.12
2. Łowienia w odległości mniejszej niż 50 m od urządzeń służących do transportu żwiru i dróg technologicznych oraz z terenów czynnej eksploatacji żwiru.

3. Połowu z wysp.
4. Na zbiornikach Trzydniaki i Kantoria połowu ze środków pływających i „wywozu" przynęt/zanęt oraz stawiania bojek.
5. Przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym dłużej niż 1dobę.
§ 7. Dopuszcza się dokonywania amatorskiego połowu ryb ze środków pływających na zbiornikach Niwka i Komorów po wniesieniu dodatkowej składki.
§ 8. Podczas dokonywania amatorskiego połowu ryb ze środków pływających zabrania się:
1. Stosowania metody trollingowej.
2. Pozostawiania bojek.
§ 9. Instrukcja prowadzania rejestru połowu ryb:
1. Przed przystąpieniem do połowu ryb należy wypełnić długopisem w rejestrze kolumny; „Data połowu" (dzień i miesiąc) i „nazwę łowiska". Po godzinie 00:00 w przypadku dokonywania dalszego połowu ryb, należy dokonać wpisu nowej daty połowu.
2. Ryby z gatunków karp, amur, lin, szczupak, pstrąg tęczowy, sandacz, węgorz, sum, wpisujemy do rejestru natychmiast po ich złowieniu i zatrzymaniu (przed ponownym zarzuceniem wędki do wody) odnotowując w rejestrze połowu w odpowiedniej kolumnie; „Gatunek", „Ilość" i „Długość".
3. Pozostałe, gatunki ryb złowione i zabierane zwód należy po zakończeniu wędkowania wpisać zgodnie z powyższą zasadą, w przypadku większej ilości ryb niż dwie sztuki tego samego gatunku, wystarczy wpisać „Gatunek", „Ilość" I łączną szacunkową wagę.
4. Tabelę „Szacunkowa waga" należy uzupełnić w miarę możliwości.
5. Do legitymacji członkowskiej wpisywany będzie numer rejestru. Za nie zwrócenie rejestru skarbnikowi przy wpłacie w roku następnym będzie pobierana opłata 20 zł.
Nieprzestrzeganie zasad powyższego regulaminu, może skutkować wpisem przez SSR uwagi do rejestru.
Przy zwrocie rejestru każdy taki przypadek będzie skutkował wpłatą 10 zł za każdą uwagę. Zezwolenie może zostać zatrzymane bez odszkodowania.
6. W przypadku wyczerpania kolumn rejestru połowu ryb należy udać się do macierzystego Koła po dokonanie przedłużenia rejestru podbitego pieczęcią koła, na której będzie prowadzona dalsza ewidencja połowów.
§ 10. Na wszystkich zbiornikach pożwirowych wymienionych w zezwoleniu obowiązuje bezwzględny zakaz biwakowania.
§11. Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie Ustawy o Rybactwie Śródlądowym i Statutu PZW.

Ważne telefony:
Biuro Okręgu PZW Tarnów: 014 621 33 92

Additional information